Om oss

Swedish Electromobility Centre (tidigare Svenskt el- och hybridfordonscentrum, SHC) är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling av el- och hybridfordon. Centrat etablerades 2007 av Energimyndigheten i partnerskap med svensk fordonsindustri och akademi för att främja samarbete och befästa Sveriges position som en ledande fordonsnation.

I Swedish Electromobility Centre deltar fyra industriparter – AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, Scania CV AB och Autoliv – och fem tekniska högskolor – Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet samt Uppsala universitet.

Swedish Electromobility Centre bygger kompetens inom el-och hybridfordonsområdet genom att finansiera forskningsprojekt som bedrivs inom centrumet och hantera kunskapsutbyte mellan och inom akademi, näringsliv och samhälle. Dessutom synkroniserar vi svensk forskning och initierar mindre studier inom bränslecellsområdet genom projektet Teknikbevakning av bränsleceller. Swedish Electromobility Centre är också värd för forskningsaktiviteter såsom en nästan daglig omvärldsanalys av energieffektiva fordon, och projektledare och ansvarig för styrgruppen för FFI Electromobility. Våra aktiviteter gör oss till en aktör i nationella och internationella diskussioner inom el- och hybridfordonsområdet.

Vår forskning fokuserar på fem viktiga temaområden; Systemstudier och metoder, Elektriska maskiner och drivsystem, Energilagring, Fordonsanalys samt Bränsleceller:

Systemstudier och metoder
Inom temaområdet Systemstudier och metoder utvecklar vi metoder och algoritmer som är avgörande för att ge el- och hybridfordon bästa möjliga egenskaper. En central del i forskningen utnyttjar dynamiska modeller, beräkningsmetoder och simuleringstekniker för att studera systemlösningar.

De tekniker vi utvecklar används för att förbättra fordonens egenskaper, såsom energieffektivitet, pålitlighet och säkerhet. Det ökande användandet av information från olika sensorer, såväl i själva fordonet som i omgivande trafikmiljö, är ett gemensamt tema för vår forskning.

Elektriska maskiner och drivsystem
Forskningen inom Elektriska maskiner och drivsystem inriktar sig på att utveckla och sammanställa kunskap om energiomvandlingsteknik för framdrivning av helt eller delvis elektriskt drivna fordon, samt på konstruktion och tillverkning av sådan teknik.

Ett fokus för vår forskning är hur elmaskinen ska kunna avlasta förbränningsmotorn på bästa sätt, med hänsyn till olika hybridfordonstyper och maskintyper. Vi studerar också alternativa material- och tillverkningstekniker som kan göra användningen av elmaskiner i hybridfordon billigare och effektivare.

Inom området kraftelektronik utvärderar vi potentialen hos halvledarkomponenter i fordonstillämpningar. Huvudinriktningen är kylning av kraftelektronik och elmaskiner, men även laddsystem för t.ex. traktionsbatterier och hjälpsystem som eldrivna luftkompressorer och direkt/indirekt servostyrning.

Ytterligare en viktig aspekt är elsäkerhet och EMC, där vi inriktar oss dels på att öka kunskapen för att upprätthålla lagstadgad EMC och säkerhet, dels på att studera arbetsmetoder och utrustning för att maximera säkerheten hos verkstadspersonal, räddningspersonal och fordonsanvändare.

Energilagring
I temaområdet Energilagring bygger vi kunskap för maximalt utnyttjande av energilagringssystem, utan avkall på kraven på livslängd. Forskningen stödjer de företag som arbetar med utveckling och användning av batteri- och superkondensatorsystem för hybridfordon.

Ett fokus ligger på utvärdering av batterimanagementsystem i hybrider. Forskningen sker här i nära samarbete med fordonsföretag. En annan viktig inriktning är en mer djupgående karakterisering av battericeller och komponenter, för att skaffa kunskap om de fysiska mekanismerna bakom åldring.

Vi forskar också kring innovativa komponenter och celler som kan stödja en framtida svensk produktion av högpresterande och billiga hybridfordonsbatterier. Den kunskapsbank vi bygger upp är nödvändig för kommande generationer av batteriteknologi.

Fordonsanalys
Temaområdet Fordonsanalys utforskar drivsystem och stödsystem ur ett fordonsperspektiv, med hjälp av resultat från de övriga SHC-områdena och annan relaterad forskning. Det pågående teknikskiftet gör det väldigt viktigt att analysera lösningar från ett fordons- och användarperspektiv, för att maximera synergier och undvika suboptimering. Denna analys tar exempelvis hänsyn till:

• Hur fordonet används, dess omgivning och användarens önskemål
• Industrins krav och förutsättningar för lösningarna
• Synergier mellan olika subsystem och samspel med infrastrukturen