Projektet är avslutat

Analys av energiförsörjning för elektrifierade bussystem 2015-2016

Syftet med projektet har varit att öka kunskaperna inom området energiförsörjning för elektrifierade  bussystem och att utveckla en metod som är användbar vid planering och byggnation av framtidens  elbussinfrastruktur. Metoden är avsedd att användas av parter  – infrastrukturägare,  kollektivtrafikmyndigheter, fordons – och komponenttillverkare  – som i samverkan beslu tar om framtida  satsningar inom området elektrifierad kollektivtrafik. Metoden ska fungera som stöd vid utvärdering eller  utformning av system för att belysa hur man ska uppnå maximal nytta i förhållande till  investerings – och  driftskostnader .

Ett fortsättningsprojekt  – Energiförsörjningsalternativ för elektrifierade bussystem  – har  startats inom Demonstrationsprogrammet för elfordon med fler  parter och med målet att ytterligare utveckla  metoden samt bredda analysen till mer kompletta busstransportsystem. Inom ramarna för detta projekt har elförsörjningsinfrastrukturen kopplat till bussars  energiförbrukningssystem modellerats. Modellen har försetts med typiska parameter – och variabelvärden  baserat på uppgifter från olika demonstrationsprojekt samt leverantörer av energi och utrustning.

En metod  för att analysera en  kostnadseffektiv utformning av energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik har  utarbetas och validerats på  två stombusslinjer i Göteborg. Metoden tar hänsyn till lokala och regionala  för utsättningar avseende bland annat topografi, trafikbehov och befintlig kapacitet i elnät.

Parter i projektet har varit AB Volvo, Chalmers , Göteborg Energi, Lindholmen Science Park, Viktoria Swedish ICT och Västra Götalandsregionen.

Projektet har  finansierats av FFI och Västra Götalandsregionen.

Projektet är avslutat. Ladda ner rapport >>